طلایی
400,000 $ هفتگی (7 روز)
ویژگی های پکیج:
 • تعداد پروژه ها

  10 
 • تعداد پروژه ویژه

 • گزینه های بنر

   
 • مدت زمان اعتبار

  7 روز
 • چت سریع شخصی

   
نقره ای
200,000 $ هفتگی (7 روز)
ویژگی های پکیج:
 • تعداد پروژه ها

 • تعداد پروژه ویژه

 • گزینه های بنر

   
 • مدت زمان اعتبار

  7 روز
 • چت سریع شخصی

   
الماس
800,000 $ ماهانه
ویژگی های پکیج:
 • تعداد پروژه ها

  20 
 • تعداد پروژه ویژه

 • گزینه های بنر

   
 • مدت زمان اعتبار

  30 روز
 • چت سریع شخصی

   
برنزی
$ ماهانه
ویژگی های پکیج:
 • تعداد پروژه ها

 • تعداد پروژه ویژه

   
 • گزینه های بنر

   
 • مدت زمان اعتبار

  30 روز
 • چت سریع شخصی

   
تعرفه طلایی
800,000 $ ماهانه
ویژگی های پکیج:
 • اعتبار

  240 
 • تعداد سرویس

  16 
 • تعداد سرویس ویژه

 • نشان

  کاربر حرفه ای 
 • گزینه های بنر

   
 • مدت زمان اعتبار

  30 روز
 • تعداد مهارت

  30 
 • چت سریع شخصی

   
تعرفه نقره ای
400,000 $ ماهانه
ویژگی های پکیج:
 • اعتبار

  120 
 • تعداد سرویس

 • تعداد سرویس ویژه

 • نشان

  کاربر معولی 
 • گزینه های بنر

   
 • مدت زمان اعتبار

  30 روز
 • تعداد مهارت

  20 
 • چت سریع شخصی

   
تعرفه برنزی
200,000 $ ماهانه
ویژگی های پکیج:
 • اعتبار

  60 
 • تعداد سرویس

 • تعداد سرویس ویژه

 • نشان

  کاربر معولی 
 • گزینه های بنر

   
 • مدت زمان اعتبار

  30 روز
 • تعداد مهارت

  10 
 • چت سریع شخصی

   
تعرفه پایه
$ ماهانه
ویژگی های پکیج:
 • اعتبار

  20 
 • تعداد سرویس

 • تعداد سرویس ویژه

   
 • نشان

  کاربر معولی 
 • گزینه های بنر

   
 • مدت زمان اعتبار

  30 روز
 • تعداد مهارت

 • چت سریع شخصی