آیا وقتی فردا برسد

آیا وقتی فردا برسد، آماده هستید؟ به‌راحتی می توان گفت: “فردا به آن خواهم رسید.” شما می توانید آرزوهایتان را هفته ها و ماه ها به تعویق بی اندازید. اما وقتی کارتان را انجام دهید، متوجه خواهید شد که زمان را از دست‌ داده‌اید و به اهداف خود نرسیده اید. آشنا به نظر می رسد؟....