اتوماسیون بازاریابی چیست؟ به نظرتان فکر خوبی نیست که به جای فعالیت تمام وقت در حوزه بازاریابی، بعضی روزها لم بدهیم تا این کار، خود به خود انجام شود؟ خوشبختانه راه حلی در این زمینه وجود دارد. با اتوماسیون بازاریابی یا Marketing automation کارایی فرایند بازاریابی را افزایش می‌دهیم. تعریف اتوماسیون بازاریابی به طور کلی،....