مدیرعامل دراپ باکس یکی از جوان ترین میلیاردهای جهان

موفقیت و کارآفرینی میلیاردهای جوان دنیا دراپ باکس چیست؟ تا به‌ حال نام “درو هوستون” را شنیده اید؟ او مدیرعامل “دراپ باکس” است و به‌ گفته مجله فوربس، او با تنها ۳۳ سال سن یکی از جوان‌ ترین میلیاردرهای جهان می باشد. بخش اعظم این ثروت از مالکیت دراپ باکس می‌ آید. همان‌ طور که....