هفت توصیه ی چاک دیویس برای موفقیت

۱- مظهر خوبی و مثبت نگری باشیم دیویس به اجتناب از میانبر های فریبکارانه و در عوض گام گذاشتن در مسیر مستقیم و باریک موفقیت باور قلبی دارد. دیویس اعتقاد دارد تنها راه پیش افتادن از دیگران در بلندمدت، حفظ راستا و وجهه ی اخلاقی کار می باشد. او توصیه می کند: “فریبکاری شاید به....