چهار روش برای جذب، حفظ و به کار واداشتن کارمندان

بهبود شرایط کاری و افزایش بهره‌ وری سازمان، به توانایی و مهارت‌ های کارمندانی که استخدام می‌ شوند و میزان کارآمدی آنها بستگی دارد. جذب کردن، نگه داشتن و از همه مهم تر به کار واداشتن نیروهای با‌استعداد، از مهم‌ترین و بزرگترین چالش های دنیای کسب و کار امروز است. به‌ عنوان صاحب یک کسب....