۱۵ راز زبان بدن افراد موفق

هر بدن زبان مخصوص خودش را دارد و باید توجه داشت که الفاظ آن همیشه محبت‌ آمیز نیستند. زبان بدن ما به احتمال زیاد بخش جدایی‌ ناپذیر وجود ما خواهد بود، تا جایی که حتی فکرش را هم نکنیم. پس اگر تاکنون به فکر زبان بدن خود نبوده‌ ایم، وقت آن رسیده کاری کنیم چون....