10 روش کار بدون سرمایه در منزل

متاسفانه ویروس کرونا در سال 1398 در دنیا شیوع پیدا کرد که به دلیل سرایت سریع آن از افراد به یکدیگر، به کسب و کارها بسیار آسیب زد و  برای در امان ماندن از آن، اکثرا را خانه نشین کرد. حال به احتمال زیاد این ویروس باز هم در سال 1400 نیز وجود خواهد داشت....