تعرفه پلن های فریلنسر

تعرفه الماس
80,000 تومان دو ماهه (60 روز)
ویژگی های پکیج:
 • اعتبار

  80 
 • تعداد سرویس

  80 
 • تعداد سرویس ویژه

  20 
 • مدت زمان سرویس ویژه

   روز
 • نشان

  کاربر حرفه ای 
 • گزینه های بنر

   
 • اعتبار بسته

  60 روز
 • مدت زمان نمایه ویژه

   روز
 • تعداد مهارت

  80 
 • چت سریع شخصی

   
طلایی
40,000 تومان ماهانه
ویژگی های پکیج:
 • تعداد پروژه ها

  40 
 • تعداد پروژه ویژه

  20 روز
 • اعتبار پروژه ویژه

   روز
 • گزینه های بنر

   
 • اعتبار بسته

  30 روز
 • چت سریع شخصی

   
نقره ای
20,000 تومان ماهانه
ویژگی های پکیج:
 • تعداد پروژه ها

  20 
 • تعداد پروژه ویژه

  20 روز
 • اعتبار پروژه ویژه

   روز
 • گزینه های بنر

   
 • اعتبار بسته

  30 روز
 • چت سریع شخصی

   
الماس
80,000 تومان دو ماهه (60 روز)
ویژگی های پکیج:
 • تعداد پروژه ها

  80 
 • تعداد پروژه ویژه

  20 روز
 • اعتبار پروژه ویژه

   روز
 • گزینه های بنر

   
 • اعتبار بسته

  60 روز
 • چت سریع شخصی

   
تعرفه طلایی
40,000 تومان ماهانه
ویژگی های پکیج:
 • اعتبار

  40 
 • تعداد سرویس

  38 
 • تعداد سرویس ویژه

  20 
 • مدت زمان سرویس ویژه

   روز
 • نشان

  کاربر حرفه ای 
 • گزینه های بنر

   
 • اعتبار بسته

  30 روز
 • مدت زمان نمایه ویژه

   روز
 • تعداد مهارت

  40 
 • چت سریع شخصی

   
تعرفه نقره ای
20,000 تومان ماهانه
ویژگی های پکیج:
 • اعتبار

  20 
 • تعداد سرویس

  20 
 • تعداد سرویس ویژه

  20 
 • مدت زمان سرویس ویژه

   روز
 • نشان

  کاربر معولی 
 • گزینه های بنر

   
 • اعتبار بسته

  30 روز
 • مدت زمان نمایه ویژه

   روز
 • تعداد مهارت

  20 
 • چت سریع شخصی

   
پایه
تومان ماهانه
ویژگی های پکیج:
 • تعداد پروژه ها

 • تعداد پروژه ویژه

  1 روز
 • اعتبار پروژه ویژه

   روز
 • گزینه های بنر

   
 • اعتبار بسته

  30 روز
 • چت سریع شخصی

   
تعرفه پایه
تومان ماهانه
ویژگی های پکیج:
 • اعتبار

 • تعداد سرویس

 • تعداد سرویس ویژه

 • مدت زمان سرویس ویژه

   روز
 • نشان

   
 • گزینه های بنر

   
 • اعتبار بسته

  30 روز
 • مدت زمان نمایه ویژه

   روز
 • تعداد مهارت

 • چت سریع شخصی