10 ایده شغل دوم پاره وقت و نیمه وقت

شرایط اقتصادی به گونه ای دشوار شده که داشتن شغل دوم بسیار کارآمد است. البته شغل دوم باید به گونه ای باشد که شخص را به یک جا و مکان خاصی محدود نکند و زمان انجام آن نیز محدود به یک زمان معین و خاص نباشد زیرا شغل اول و اصلی وقت زیادی را از....

10 ایده شغل دوم پاره وقت و نیمه وقت

شرایط اقتصادی به گونه ای دشوار شده که داشتن شغل دوم بسیار کارآمد است. البته شغل دوم باید به گونه ای باشد که شخص را به یک جا و مکان خاصی محدود نکند و زمان انجام آن نیز محدود به یک زمان معین و خاص نباشد زیرا شغل اول و اصلی وقت زیادی را از....