کارفرما

درباره “moein moein”

پروژه های ارسال شده

  • هزینه پروژههزینه 10 تومان

توضیحات پروژه یک سامانه مدیریتی که دارای ویژگی های زیر استبک -> جنگو (حرفه ای با تجربه پیشین در طراحی سامانه دارای سطح کاربری) فرانت…