آزمون A/B تست چیست؟ و چرا کسب و کارهای اینترنتی ثروتمند A-B تست میکنند!

هیچ فرقی ندارد که حوزه تخصص و کاری‌ات چیست؛ کسب و کار اینترنتی داری، یا سنتی، یا هر دو! برای اینکه بفهمی چه چیزهایی در کسب و کارت موثرتر هستند، باید آزمون A/B تست را یاد بگیری. این آزمون به تو کمک میکند تا همیشه کسب و کارت در مسیر بهینه شدن باشد و همواره بهترین خروجی را ارائه....