آشنایی با شغل های پردرآمدی که با یک رایانه امکان دورکاری دارند

شاید پیش از کرونا کسی حتی کلمه ی دورکاری را نشنیده بود. اما امروزه این کلمه بسیار پرکاربرد و پر تکرار است. به طور کلی دورکاری یعنی بدون اینکه نیاز باشد فرسنگ ها و کیلومترها مسیری را روزانه طی کنی و در محل کار حاضر شوی، در خانه ی خود و از راه دور فعالیت، پروژه و یا کاری....