آشنایی و شناخت ۷ حوزه مهم استراتژیک کسب و کار

آشنایی با حوزه های مهم استراتژی کسب و کار اصلی ترین و مهم ترین متغیرهای استراتژی های کسب و کار که برای تهیه برنامه باید آن ها را همواره در نظر بگیرید، عبارتند از: محصولات، خدمات، بازارها، مشتریان، افراد، بودجه، توان تولید و فناوری. تمام این ها حوزه هایی از یک کسب و کار هستند....