آیا آرزو های بزرگ خوب هستند؟

همه چیز با آرزو ها شروع می شود. هر چند مزایایی در زندگی افراد عادی وجود دارد، هیچ چیز جای آرزوهای بزرگ را نمی گیرد. داشتن تصویری از زندگی ای که باید داشته باشید، حتی اگر در حال حاضر آن را ندارید می تواند نشان دهنده آرزوهای بزرگ و رویا پردازی شما باشد. رویا پرداز....