آیا وقت آن نرسیده که به همه‌چیز از دریچه‌ی موبایل‌‌ نگاه کنیم؟

شرکت‌های دیجیتال در چند سال اخیر اهمیت بیشتری به تطبیق خدمات خود با دستگاه‌های موبایل می‌دهند. ولی هنوز هم آن را نه یک استاندارد اجباری در طراحی دیجیتال، بلکه موردی آرمان‌گرایانه و تکمیلی می‌بینند. بررسی‌ها نشان می‌دهد صاحبان کسب‌وکارها سرمایه‌گذاری روی موبایل را معمولا در برنامه‌های غیر اصلی توسعه‌ی خود قرار می‌دهند؛ ظاهرا کسب پشتیبانی و تامین....