اصولی از مراحل تبدیل ایده به کسب و کار

هفت اصل تبدیل ایده به کسب و کار هر استارت‌ آپ یا کسب و کار جدید با یک ایده آغاز میشود، اما پس از شکل گیری ایده همه چیز به اجرا برمیگردد. بنیانگذاران استارت‌ آپ‌ ها خیلی زود یاد می‌ گیرند که مشتریان پول واقعی را صرف راهکارها میکنند تا ایده. سرمایه‌ گذاران نیز یاد....