افراد مهم و کلیدی در تعیین استراتژی موفقیت در کسب و کار

مهم ترین افراد در برنامه ریزی استراتژیک چه کسانی هستند یکی از اولین سوالاتی که زمان تدارک جلسه برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها از مشاوران پرسیده می شود این است که چه کسانی باید در آن شرکت کنند؟! ساده ترین پاسخی که می توان به این پرسش داد این است که هرکسی مسئول اجرای استراتژی....