افراد میلیونر و موفق چه رسالت هایی را دنبال می کنند

چه اهدافی را دنبال کنیم تا به یک انسان موفق و میلیونر تبدیل شویم اگر کمی به کتاب هایی که از جانب ادیان معرفی شده نگاه کنید، متوجه می شوید که همه آن ها بر این مسئله تاکید دارند که انسان ها با هدف و رسالتی معین پای به این دنیا گذاشته اند. هر کسی....

افراد میلیونر و موفق چه رسالت هایی را دنبال می کنند

چه اهدافی را دنبال کنیم تا به یک انسان موفق و میلیونر تبدیل شویم اگر کمی به کتاب هایی که از جانب ادیان معرفی شده نگاه کنید، متوجه می شوید که همه آن ها بر این مسئله تاکید دارند که انسان ها با هدف و رسالتی معین پای به این دنیا گذاشته اند. هر کسی....