افسردگی اختلال ذهنی نیست

افسردگی اختلال ذهنی نیست؛ راه‌ کار مغز برای حل مشکل است! طبق گزارش‌ های منتشر شده، تقریباً ۵% از جمعیت آمریکا نشانه‌ هایی از افسردگی خفیف یا مزمن دارند. اختلالات افسردگی یک بیماری رایج و شایع است به‌ طوریکه از بین هر ۶ آمریکایی، ۱ نفرشان در برهه‌ ای از زندگی شخصی خود به آن....