انواع افیلیت مارکتینگ

افیلیت مارکتینگ با اینکه ماهیت ثابتی دارد، اما انواع مختلفی می تواند داشته باشد. تفاوت انواع افیلیت مارکتینگ در نوع محتوای تبلیغاتی، روش تبلیغ، نوع افیلیت مارکتر و پلتفرم تبلیغاتی است. به عنوان یک تبلیغ‌دهنده اگر قرار باشد تبلیغ محصول یا خدمات خود را به یک افیلیت مارکتر بسپارید، کدام نوع افیلیت مارکتینگ را انتخاب....