اهمیت تمرکز بر نتایج مهم برای موفقیت در کسب و کار

برای رسیدن به موفقیت در کسب و کار خود روی نتایج مهم تمرکز کنید چرا به شما حقوق می دهند؟ این دقیقا سوالی است که شما در تمام دوره ی کاری خود بارها و بارها آن را می پرسید و به آن جواب می دهید. همان طور که همیشه اتفاق می افتد، خیلی ها دقیقا مطمئن نیستند،....