اهمیت سلامت روان در پرستاری از چه ویژگی هایی برخوردار است؟

مشخص است که داشتن یک ذهنیت و تفکرات مناسب می تواند عملکردهای روانی، عاطفی و اجتماعی شما را در برگیرد. این موضوع نشان دهنده تجربه فرد، رفتار، عملکرد و دیگر موارد آن ها در زندگیشان است که داشتن سلامت روان روی انتخاب موارد مانند نحوه برخورد با استرس، نحوه ارتباط گیری با دیگران، روش انتخاب....