اهمیت قیمت گذاری در فروش اینترنتی

اهمیت قیمت گذاری در فروش اینترنتی نقش و اهمیت قیمت گذاری در فروش اینترنتی به اندازه ای است که برخی سایتها به عنوان استراتژی کاری به آن نگاه می کنند. به اعتقاد کارشناسان بازاریابی اینترنتی ، قیمت گذاری و چگونه اجرای آن می تواند از سوی مدیران به عنوان یک سیاست کاری تاثیرگذار مدنظر باشد....