درس فراموش‌ نشدنی که از سفر به دور دنیا یاد خواهیم گرفت

“فقط دو اشتباه است که در رسیدن به حقیقت ممکن است مرتکب شویم، اینکه راه را تا آخر نرویم و اینکه شروع نکنیم.” من می‌ توانم یک اشتباه دیگر در این راه اضافه کنم و آن این باشد که: “به چیزی که درست مقابل ماست نگاه نکنیم.” جمله اول از بودا و جمله دوم از....