راهکارهای کلیدی کنارآمدن با کمال گرایی

راهکارهای کلیدی کنترل کمال گرایی، با کمال گرایی چه کنیم؟ لطفا دائم به من نگویید که باهوش و فوق العاده هستم! من می توانستم خیلی بهتر از این ها باشم! تصویری که از خودم در ذهنم دارم، عالی تر از این حرف هاست! من به قدر کافی خوب نیستم! مطمئنا شما نیز چنین جملاتی را از افراد....