راهکار های کنترل استرس

گاهی اوقات پیش آمده است که با بروز یک اتفاق صرف نظر از ناراحت کننده یا خوشحال کننده بودن آن، شما دچار استرس شوید. چه اقدامی برای کنترل استرس خود کرده اید؟ اگر جواب شما منفی است، عواقب عدم کنترل آن چه بوده است؟ استرس یکی از معضل های روزانه بشر به شمار می رود و برای....