رنگ‌ها چگونه بر احساسات ما تاثیر می‌گذارند؟

رنگ‌ها چگونه بر احساسات ما تاثیر می‌گذارند؟ افراد در برابر رنگ‌های مختلف احساسات مختلفی از خود بروز می‌دهند. رنگ‌ها آن‌ها را به یاد تجربیات شخصی‌شان می‌اندازند. به‌خصوص در فعالیت‌های بازاریابی، رنگ‌ها تاثیر بسزایی دارند. سه تاثیر متفاوت رنگ‌ها اثر روانی این اثر از تجربیات شخصی شما نشأت می‌گیرد. به‌طور مثال به ارتباط بین رنگ زرد....