رهبری و احساس ماموریت در کسب و کار

چگونه ماموریت کسب و کارمان را تعیین کنیم رهبران یک چشم انداز و یک احساس ماموریت دارند که به مردان و زنان انگیزه می دهد تا به پا خیزند و به انجام ماموریت کمک کرده و به موفقیت در کسب و کار خود دست پیدا کنند. در حقیقت، هر یک از ما اشتیاق متعهد بودن....