روانشناسی رنگ‌ها برای بهبود تبدیل بازدیدکننده‌ها به مشتریان مطالعه‌ی روانشناسی رنگ‌ها برای بهبود طراحی وبسایت شما ضروری است. استفاده از رنگ‌های مناسب به مشتریان شما چارچوب فکری می‌دهد که آنها را وادار به اقدام می‌نماید. رنگ، قدرت افزایش تبدیل بازدیدکننده به مشتری را از طریق جلب توجه مشتری و تحریک احساسات مناسب برای خرید دارد. رنگ‌ها اغلب....