روش هایی برای عدم مقایسه خود با دیگران

زمانی می توانید مقایسه ی خودتان با دیگران را متوقف کنید که خود را به خوبی بشناسید و نسبت به اطرافیانتان دقت بیشتری داشته باشید. خب این جملات به چه معنی است؟ آیا کسی که خود را به خوبی بشناسد، دیگر خود را با دیگران مقایسه نخواهد کرد؟ البته این هم پرسشی است که باید....