زبان بدن در هنگام مذاکرات تجاری چگونه باید باشد؟

انسان ها از طریق کانال های مختلفی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. زبان تنها وسیله ی تبادل اطلاعات نمی باشد. ما در هنگام گفتگو، ایده و احساسات خودمان را نه تنها با کلمات بلکه از طریق حالت چهره، لحن صدا و حرکات بدن بیان می کنیم. به این زبان های غیر کلامی ” زبان بدن” گفته....