سوالات کلیدی برای موفقیت در کسب و کار

یکی از کلیدهای موفقیت کسب و کار این است که از خود سؤالات مهمی در مورد شرکت و استراتژی کسب و کار خود بپرسید تا وضعیت فعلی کسب و کار و شانس های احتمالی توسعه در آینده را روشن کنید. برخی از این سوالات ممکن است حقایق ناخوشایندی را در مورد کسب و کار شما آشکار کند،....