شجاعت در زنان

شجاعت در زنان درباره شجاعت چه می دانید؟ چه تصوری از آن دارید؟ فکر می کنید افراد شجاع به چه افرادی گفته می شود؟ تصور شما از شجاعت در زنان چیست؟ تا کنون با چند زن شجاع که موفقیت را تجربه کرده اند مواجه شده اید؟ این مقاله به همین موضوع پرداخته است، پس تا انتهای آن....