شجاعت در محل کار

محل کار یکی از مهم ترین محیط هایی است که به حتم باید شما در آن شجاعت لازم را داشته باشید. اما متأسفانه در برخی موارد بسیاری از افراد شجاعت کافی را ندارند. به طورکلی شجاع بودن در حرفه و شغل نه تنها سبب بهتر شدن شرایط کاری می شود، بلکه محیط و دنیای اطراف....