قانون پارکینسون و روش‌های مقابله با آن

قانون پارکینسون و روش‌های مقابله با آن تا به حال شده کارتان را به دقیقه ۹۰ واگذار کنید؟ آیا کاری که تنها چند دقیقه زمان می‌برد را در عرض چند ساعت انجام داده‌اید؟ شاید خودتان را در بهترین شرایط، فردی اهمالکار بدانید، ولی در عمل با قانون پارکینسون مواجه هستید. طبق این قانون، آنقدر کارتان....

قانون پارکینسون و روش‌های مقابله با آن

قانون پارکینسون و روش‌های مقابله با آن تا به حال شده کارتان را به دقیقه ۹۰ واگذار کنید؟ آیا کاری که تنها چند دقیقه زمان می‌برد را در عرض چند ساعت انجام داده‌اید؟ شاید خودتان را در بهترین شرایط، فردی اهمالکار بدانید، ولی در عمل با قانون پارکینسون مواجه هستید. طبق این قانون، آنقدر کارتان....