مزیت رقابتی در کسب و کارهای اینترنتی چیست ؟

به هر کاری که شما در کسب و کار اینترنتی خود انجام دهید تا افراد شما را به رقیبانتان ترجیح بدهند مزیت رقابتی حساب می شود . یکی از مهمترین عوامل موفقیت در کسب و کارهای اینترنتی مزیت رقابتی می باشد . البته در تمام کسب و کارها , چه کسب و کارهای اینترنتی و چه کسب....