مزیت های کار به عنوان فریلنسر

 مزیت های کار به عنوان فریلنسر فریلنس، کار‌های پروژه‌ای کوتاه مدت است  با توجه به حجم کار و مدت زمان انجام مبلغ بین طرفین توافق می‌شود و بعد از انجام کار کارفرما موظف به پرداخت مبلغ توافق شده است. به کسی که به عنوان پیمان‌کار این پروژه کار را انجام می‌دهد فریلنسر می‌گویند. به روند....