نخستین کاری که افراد بسیار موفق در جهان پس از برخاستن از خواب انجام می دهند

  مسلم است میان افراد موفق و افرادی که توفیق کمتری در زندگی بدست می آورند تفاوت هایی وجود دارد. یکی از زمان های تعیین کننده در موفقیت های چنین افرادی فعالیت ها و برنامه ریزی هایی است که آنها طبق قانون جذب در هنگام صبح انجام می دهند. تقریباً در تمام فرهنگ های جهان جملاتی چون....