نقشه سفر مشتری چیست؟ تا حالا سعی کرده‌اید وارد ذهن مشتریان‌تان شوید؟ یا هرگاه که فکر می‌کنید تمامی نیازها و خواسته‌هایشان را در نظر گرفته‌اید، ناگهان فناوری جدید، اولویت‌ها و ترندهای جدیدی پدیدار می‌شوند؟ شاید از این که چرا مشتریان، قبل از خرید خیلی سبک سنگین می‌کنند و بعد از اضافه کردن محصول به سبد....

نقشه سفر مشتری چیست؟

نقشه سفر مشتری چیست؟   تا حالا سعی کرده‌اید وارد ذهن مشتریان‌تان شوید؟ یا هرگاه که فکر می‌کنید تمامی نیازها و خواسته‌هایشان را در نظر گرفته‌اید، ناگهان فناوری جدید، اولویت‌ها و ترندهای جدیدی پدیدار می‌شوند؟ شاید از این که چرا مشتریان، قبل از خرید خیلی سبک سنگین می‌کنند و بعد از اضافه کردن محصول به....