هفت قدم برای زودتر به موفقیت رسیدن

در این روزگار، ما بیشتر تمایل به انجام سریع کارها داریم. از کاهش وزن تا سرعت اینترنت تا پاسخ به ایمیل یا پیامهایتان، همه به میل یا رضایت نسبت به انجام سریع کارها دلالت می کند. این تمایل به انجام سریع کارها به حیطه شغلی نیز گسترش یافته است جایی که افراد بیشتر خواهانه بدست....

هفت قدم برای زودتر به موفقیت رسیدن

در این روزگار، ما بیشتر تمایل به انجام سریع کارها داریم. از کاهش وزن تا سرعت اینترنت تا پاسخ به ایمیل یا پیامهایتان، همه به میل یا رضایت نسبت به انجام سریع کارها دلالت می کند. این تمایل به انجام سریع کارها به حیطه شغلی نیز گسترش یافته است جایی که افراد بیشتر خواهانه بدست....