همه چیز درباره تفکر از صفر در برنامه ریزی استراتژیک

تفکر از صفر در برنامه ریزی استراتژیک چگونه است تفکر از صفر یکی از نیرومندترین ابزار تفکر در برنامه ریزی استراتژیک و کسب و کار است. ریشه اصلی آن به حسابداری از صفر برمی گردد که در پایان هر دوره حسابداری زیر ارقام خط می کشید و از خودتان می پرسید «چه مقدار پول بیشتر....