چرا باید «نه» گفتن را یاد بگیریم؟

چرا باید «نه» گفتن را یاد بگیریم؟ گفتن “نه” برای شما هم سخت است؟ اما چرا؟ باعث می‌شود احساس خودخواهی، گناه، و حتی خجالت کنیم. نمی‌خواهیم اطرافیان را ناراحت کنیم. نمی‌خواهیم در مورد ما بد فکر کنند. گاهی اوقات “بله” گفتن از رویارویی با واکنش دیگران آسان‌تر است. اما این رفتار به چه قیمتی برایمان....