چرا تفکر مثبت می تواند باعث افزایش سلامت فیزیکی یا جسمی شود

تفکر مثبت می تواند زندگی ذهنیتان را تغییر دهد، سطح شادی زندگی روزانه تان را ارتقاء بخشد و سرعت حرکت در مسیر موفقیت تان را سریع تر نماید. البته، مزایای داشتن دورنمای مثبت بیشتر می تواند همچنین از طریق برخی روش های جالب و حیرت انگیز سبب افزایش سلامت جسمی شما گردد. البته، ممکن است برخی روزها وجود....