چرا رهبری زنان بهتر از مردان است؟!

خصوصیات بارز رهبری زنان نسبت به مردان همیشه بر سر موضوع برتری مردان یا زنان بحث وجود دارد. کسانی که حامی حقوق زنان می باشند ادعا می کنند که حضور زنان در بخش های مدیریتی ضعیف می باشد. اما سوال اینجاست که آیا این ادعا درست است یا خیر؟! اگر شما هم مشتاق هستید در....