چطور با شکایت مشتریان روبرو شویم بدون آنکه خونسردی خود را از دست دهیم

چطور با شکایت مشتریان روبرو شویم بدون آنکه خونسردی خود را از دست دهیم شما بخاطر مشتریان بسیار سخت کار می‌کنید. از تعطیلات آخر هفته می‌زنید تا خواسته‌ی آنها را برآورده کنید. حتی به این فکر می‌کنید که چطور اوقات بیکاری را هم کار کنید. به نظر همه چیز خوب است، مشتریان کار شما را....