چطور نسبت به خودمان احساس افتخار کنیم

چگونه من به خودم افتخار می کنم؟! اغلب اوقات در زندگی هر آدمی اتفاقاتی رخ می دهد که سبب می شود به شدت احساس سرخوردگی کنیم. علت بروز این احساس این نیست که در کار خود موفق نباشیم یا در آن شکست خورده باشیم. حتی افراد موفق هم برخی مواقع دچار سرخوردگی می شوند، به....