چگونه به انسانی موفق و شگفت انگیز تبدیل شویم

چگونگی تبدیل شدن به یک انسان شگفت انگیز همواره باید به این مسئله واقف باشید، این که شما چه خدماتی به دیگران ارائه می دهید، این که خانه دار هستید و یا این که در حال بیان نظرات و ایده های خود هستید هیچ اهمیتی ندارد. زیرا دیگران به آن ها گوش نمی دهند. آن....