کارآفرینی یک سفر ۷ مرحله‌ای است…

کارآفرینی یک سفر ۷ مرحله‌ای است… کارآفرینی به عنوان یک سفر در نظر گرفته می‌شود و به نظر می‌رسد هر فردی به شکلی متفاوت، مسیر این سفر را طی می‌کند. برخی از افراد این مسیر را به سرعت طی کرده و پس از گذراندن فراز و نشیب‌های بسیار ، با به کار گرفتن ایده‌های منحصر....