کسب درآمد میلیونی از سایت

کسب درآمد میلیونی از سایت کسب درآمد میلیونی از سایت با توجه به شواهد و قرائن امکان پذیر است  البته  من معتقدم که نه تنها کسب درآمد میلیونی از سایت امکان دارد که رقم میلیاردی آن هم  اتفاق افتاده است. نمونه اش سایتهای بزرگ جهانی مثل گوگل، فیسبوک، توئیتر و…است که چندین و چند میلیارد....